มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

2 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จับมือร่วมโชว์ความงามผ้าไทยแบบร่วมสมัยจากผลงานนักศึกษา เฉิดฉายในแฟชั่นโชว์ "YOUNG DESIGNER SHOWCASE 2017 "

21 กันยายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

2 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จับมือร่วมโชว์ความงามผ้าไทยแบบร่วมสมัยจากผลงานนักศึกษา

เฉิดฉายในแฟชั่นโชว์ "YOUNG DESIGNER SHOWCASE 2017 "ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาออกแบบสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่จัดงานแสดงแฟชั่นโชว์  2 สถาบัน "YOUNG DESIGNER SHOWCASE 2017 " เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560  ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยได้รับเกียรติจากนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีผศ.ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิตนา อินภักดี และ ดร.รจนา ชื่นศิริกุลชัย เป็นผู้ควบคุมดูแลการออกแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้าของนักศึกษาทั้งสองสถาบันโดยมีจุดเริ่มต้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ดำเนินโครงการสรุปผลจากการเรียนการสอนด้านการออกแบบแฟชั่นเพื่อพัฒนางานนวัตกรรมแฟชั่นสู่สากลตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งนำอัตลักษณ์ผ้าทอไทยมาออกแบบเครื่องแต่งกายชุดลำลอง และชุดที่ใช้ในโอกาสพิเศษสู่ตลาดสากลส่งเสริมให้เยาวชน นักศึกษาได้มีเวทีนำเสนอผลงานสู่เส้นทางนักออกแบบรุ่นใหม่และเห็นคุณค่าของความงดงามแห่งวัฒนธรรมไทยนำมาประยุกต์ใช้การงานแฟชั่นซึ่งเป็นศิลปะที่ผสมผสานความทันสมัยและความงามตามอัตลักษณ์ไทยโดยผลงานที่จัดแสดงในงานเป็นผลงานการออกแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 25 รูปแบบ / นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาชั้นปีที่ 2 จำนวน 15 รูปแบบ และ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 16 รูปแบบ รวมจำนวน ผลงานทั้ง 3 ชั้นปี ทั้งสิ้น จำนวน 57 รูปแบบ ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมแฟชั่นโชว์จำนวนมาก

ภาพ – ข้อมูล : Facebook ผศ.ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินตนา อินภักดี และ อาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5718680 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558