มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

พิธีมอบทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2560

23 กันยายน 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

พิธีมอบทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2560


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับมอบทุนการศึกษาจาก มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายสยาม กันหาลิลา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560


โดยการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ “มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาหรือทางกฎหมาย ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ มีความประพฤติดีทั้งต่อครอบครัว สังคมและมหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด โดยมีนักศึกษาเข้ารับมอบทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 35 ทุน มอบให้ปีการศึกษาละ 12,000 บาท ต่อคน 


ข่าว/ภาพ : วัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5718702 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558