มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560

25 กันยายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560เด็กหญิงอรจีรา มีบุญ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับมอบประกาศเกียรติบัตร เยาวชนดีเด่น  ที่มีผลการเรียน และความประพฤติเรียบร้อยเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ  ประจำปี  2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีนายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

ภาพ – ข้อมูล: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5713436 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558