มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

11 ตุลาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


          เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสยาม กันหาลิลา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และคณะบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา นางวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และคณะบุคลากร จำนวนรวมทั้งสิ้น 16 คน ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

          ในการนี้ ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมนำเสนอวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย และมีการบรรยายภาพรวมงานของกองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง “การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา” โดย นายสยาม กันหาลิลา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ให้กับคณะศึกษาดูงานได้รับทราบ จากนั้นได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาร่วมกันทั้งสองสถาบัน 

ข่าว :  วัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ : วัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ / นายศรัณย์  ศฤษฎิพันธาวาทย์ นักวิชาการการเงินและบัญชี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5718704 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558