มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ให้บัณฑิต รุ่นที่ 41 รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560

12 ตุลาคม 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  ให้บัณฑิต รุ่นที่ ๔๑ รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะเข้ารับในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงกำหนดให้บัณฑิต รุ่นที่ ๔๑ ที่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

    ๑. บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

        ๑.๑ ต้องสำเร็จการศึกษาระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๙
และได้ทำการยืนยันการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต  
บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
        ๑.๒ บัณฑิตรุ่นที่ ๔๐ ที่ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
รวมทั้ง บัณฑิตที่ขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา หากประสงค์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปี ๒๕๖๐ โปรดติดต่อด้วยตนเองได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล  
ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
    ๒. รายงานตัวบัณฑิต
๒.๑  ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐  ให้บัณฑิตรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ www.cmru.ac.th พร้อมพิมพ์ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายต่างๆ และชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
ทั่วประเทศ  ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เท่านั้น
๒.๒ บัณฑิตที่ไม่รายงานตัวตามระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์  
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
๒.๓ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องขอรับเงินค่าใช้จ่ายการรายงานตัวของบัณฑิตคืนในทุกกรณี ยกเว้น ค่ามัดจำชุดครุยวิทยฐานะเท่านั้น
    ๓. กำหนดการวันฝึกซ้อมพร้อมรายละเอียด มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้บัณฑิตทราบ ทางเว็บไซต์ www.cmru.ac.th 
    ๔. บัณฑิตจะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกรายการ  
หากฝึกซ้อมไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะคัดรายชื่อของบัณฑิตออก  และไม่ให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
    ๕. บัณฑิตพิเศษ ที่จำเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอาทิ นั่งรถเข็น ใช้ไม้เท้า ต้องใช้มือซ้ายรับปริญญาบัตร หรืออื่นๆ  
โปรดติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล เบอร์โทรศัพท์ ๐ – ๕๓๘๘ – ๕๙๗๗ 
ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านต่อไป
    ๖. หากบัณฑิตต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ ๐ – ๕๓๘๘ – ๕๔๓๖
    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๒   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล  วงศ์สุข)
    รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ค่าใช้จ่าย

การรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  บัณฑิตรุ่นที่ ๔๑

ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ลำดับที่

รายการ

จำนวนเงิน (บาท)

ค่าเช่าชุดครุยวิทยฐานะ (ค่าเช่า ๑,๐๐๐ บาท / มัดจำ ๒,๐๐๐ บาท)

๓,๐๐๐

ค่ารูปถ่ายหมู่บัณฑิต (ไม่บังคับ) รูปละ

๘๐๐

ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

๖๐๐

ค่าเข็มวิทยฐานะ

๑๕๐

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

๑๐

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่พันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๔,๕๖๐

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5713436 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558