มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559

6 พฤศจิกายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559วันนี้ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.29 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559 เป็นวันแรก โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมด้วยรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ
โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท มีใจความว่า ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับทุก ๆ คน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จอันน่าภูมิใจ
ตามที่รายงานให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนองการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และในปีนี้ได้มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นแล้วหลายโครงการนั้น น่าสนใจและน่ายินดีอย่างยิ่ง เพราะมหาวิทยาลัยนี้เป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในทุกส่วนทุกภาคของประเทศ ย่อมจะมีความรู้ความเข้าใจในสภาวะความเป็นจริงของสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี โครงการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น จึงเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ เป็นผลดีแก่การแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมาก บัณฑิตทุกคนของมหาวิทยาลัยนี้ทุกแห่ง จึงควรจะพิจารณาให้เห็นประโยชน์และความสำคัญ แล้วร่วมมือร่วมความคิดอ่านกัน เป็นกำลังหลัก ในการประคับประคองส่งเสริมการปฏิบัติงานพัฒนา ให้ทุกถิ่นทุกพื้นที่ในบ้านเมืองเรา มีความเจริญมั่นคงในทุก ๆ ด้าน
ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญจงทั่วกัน
ในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 คน ได้แก่
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐของประเทศไทย ทั้งยังเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับ มีบทบาทสำคัญ ในการริเริ่มและเข้าร่วมทำงานกับรัฐบาลไทยภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ โดยได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้แก่ผู้คนในชุมชน เข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน


นายนิพนธ์ คำพา อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้อุทิศตนให้กับงานพัฒนาท้องถิ่นจนได้รับการยอมรับจากชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในท้องถิ่น อาทิ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานหอการค้าจังหวัด ได้ผลักดันให้มีการอนุมัติงบประมาณ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


Mr. Walter John Kenneth Pickering ผู้ริเริ่มความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรระหว่างประเทศ ก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยกับสถาบันการศึกษา และองค์กรธุรกิจในต่างประเทศ อาทิ ประเทศแคนาดา และประเทศฮังการี ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างกัน นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นายสมทรัพย์ ศรีสุวรรณ์ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผา ประเภทน้ำต้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งต้องอาศัยทักษะสูงในการปั้นที่นับวันจะสูญหายไปด้วยปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ทั้งผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาทดแทน เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการขาดผู้สืบทอด ด้วยความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ จนเป็นที่ยอมรับ มีชื่อเสียงในนาม “สล่าแดง” ส่งผลให้ภูมิปัญญานี้ ยังคงดำรงอยู่และเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติ เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์มีดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 3,879 คน แยกเป็น ปริญญาเอก 7 คน ปริญญาโท 15 คน ปริญญาตรี 3,857 คน ประกอบด้วย ครุศาสตรบัณฑิต 1,187 คน วิทยาศาสตรบัณฑิต 679 คน บัญชีบัณฑิต 168 คน บริหารธุรกิจบัณฑิต 576 คน เศรษฐศาสตรบัณฑิต 83 คน นิเทศศาสตรบัณฑิต 106 คน ศิลปศาสตรบัณฑิต 848 คน นิติศาสตรบัณฑิต 72 คน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 138 คน
สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและคุณภาพการศึกษา โดยผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ การผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ การยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น โดยช่วยเหลือชุมชนหนองปลามัน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ด้านเกษตรปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน ทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนอื่นๆ ได้ และยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม นอกจากนี้ได้ดำเนินโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ โดยให้ความสำคัญกับการผลิตครูให้มี 4 ลักษณะ คือ ปฏิบัติดี ความรู้ดี พลเมืองดี สอนดี รวมทั้งให้เป็นครูดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาในวิชาชีพ ซึ่งนักศึกษาในโครงการ จำนวน 41 คน เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูได้ทุกคน

ทั้งนี้ นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงาน โดยในปีพุทธศักราช 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏได้เร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น คือ 1.การพัฒนาท้องถิ่น 2.การผลิตและพัฒนาครู 3.การยกระดับคุณภาพการศึกษา และ 4.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของประชาชน มีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ออกติดตาม ช่วยเหลือ และแนะนำในเรื่องการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตครูและเยี่ยมชมกิจกรรมของชุมชนในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมทั้งสิ้น 13 มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในชุมชนแล้ว รวม 5 โครงการ และจะได้ดำเนินการเพิ่มเติมอีกรวมเป็น 10 โครงการข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม. ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / นายนภัสกร แก้ววันดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. / นายอภิวัฒน์ กิติวงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. / นายทีฑายุ กลิ่นบุญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. / นายพรศักดิ์ชัย ทรัพย์มี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มร.ชม.

ประมวลภาพ : บรรยากาศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มร.ชม.

ประมวลภาพอัลบั้ม 1 >> Click

ประมวลภาพอัลบั้ม 2 >> Click

ประมวลภาพอัลบั้ม 3 >> Click


ีรับชมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 6 พฤศจิกายน 2560 (รอบแรก)
ีรับชมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 6 พฤศจิกายน 2560 (รอบสอง)
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203318 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558