มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักแม่กองธรรมสนามหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จัดสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปี 2560

15 พฤศจิกายน 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักแม่กองธรรมสนามหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

จัดสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปี 2560


เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักแม่กองธรรมสนามหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จัดสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปี 2560 ซึ่งจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูไพบูลย์เจติยารักษ์ ดร. เจ้าอาวาสวัดโลกโมฬี เป็นธานสงฆ์ในการเปิดสอบ ณ ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร27) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวในเขตภาคเหนือ ที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเป็นปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจ ได้เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้เรื่องธรรม และสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป


ภาพ/ข่าว นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5396
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th