มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

เผยผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1 ธันวาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

เผยผลคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่          ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 บริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 434 คน ผู้มาใช้สิทธิแต่ไม่ลงคะแนน จำนวน 14 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 382 คน จำนวนบัตรเสีย 4 บัตร โดยผลคะแนน มีดังนี้

หมายเลข 1 ผศ.ดร.กรวีร์  ชัยอมรไพศาล                 54 คะแนน

หมายเลข 2 อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์                       53 คะแนน

หมายเลข 3 ผศ.ดร.พงษ์พันธุ์  ลีฬหเกรียงไกร           44 คะแนน

หมายเลข 4 รศ.ดร.สุรินทร์ ยอดคำแปง                   3 คะแนน

หมายเลข 5 ผศ.บูรณพันธุ์  ใจหล้า                         31 คะแนน

หมายเลข 6 ผศ.ดร.เจิมขวัญ  รัชชุศานติ                  24 คะแนน

หมายเลข 7 อาจารย์ปภัส  ฉัตรยาลักษณ์                 44 คะแนน

หมายเลข 8 อาจารย์ว่าที่เรือตรีอภิสิทธิ์  ชัยมัง          59 คะแนน

หมายเลข 9 ผศ.ดร.เสริมศักดิ์  อาษา                      52 คะแนน
ภาพ  -  ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย >> Click    


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5629642 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558