มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 ระดับนานาชาติ

7 ธันวาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพการสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ระดับนานาชาติ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ระดับนานาชาติ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและกำกับดูแล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับห้องสมุดมนุษย์ และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย

                    การสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภูมิปัญญาพื้นบ้านจำนวน 12 คน เพื่อรวบรวมและจัดทำหนังสือมีชีวิต สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาทิ หมวดซอ, หมวดทำกลอง, หมวดตีกลอง และหมวดเครื่องดนตรี นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก Mr.Ronni Abergel Founder and Director of the human library organization in 2000 in Denmark เป็นวิทยากรร่วมบรรยายในครั้งนี้

                    ภายในการจัดงานได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ โดยมหาวิทยาลัยเครือข่าย 13 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาอีสาน / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาอีสาน นครราชสีมา / มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี / มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต / มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ในการเป็นเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5629642 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558