มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บุคลากร นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมใจทำดี ร่วมบริจาคโลหิต กว่า 54,000 ซีซี

8 ธันวาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

บุคลากร นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมใจทำดี

ร่วมบริจาคโลหิต กว่า 54,000 ซีซีตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ และเหล่ากาชาด โดยจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นั้น นักเทคนิคการแพทย์หญิง วัชรี ประสิงห์ รักษาการหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภายหลังจากจัดกิจกรรม ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ได้สรุปจำนวนผู้ร่วมบริจาคโลหิต โดย บุคลากร นักศึกษา และประชาชนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมบริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 178 คน ได้รับโลหิต 135 ยูนิต คิดเป็นปริมาตร 54,000 ซีซี โดยจะได้นำโลหิตดังกล่าวไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยต่อไปภาพ : นางสาวปริญญา ดวงแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5629642 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558