มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ฯ ณ จังหวัดเพชรบุรี

12 ธันวาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. ร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ฯ ณ จังหวัดเพชรบุรี


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษา เข้าร่วมแสดงในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-5 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบุรี เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน ตลอดจนเป็นการสร้างความปรองดองภายในชาติและภูมิภาคอาเซียนโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อในการเชื่อมโยงความรักสามัคคีกัน ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ในวันที่ 4 และ 5 ธันวาคม 2560 โดยในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 มีการแสดง 6 ชุด คือ

การแสดงชุดที่ 1 ฟ้อนขันดอกฟ้อนขันดอก

การแสดงชุดที่ 2 ฟ้อนหางนกยูง

การแสดงชุดที่ 3 ฟ้อนนกกิงกะหร่า เต้นโต

การแสดงชุดที่ 4 ฟ้อนที

การแสดงชุดที่ 5 ฟ้อนสาวไหม

การแสดงชุดที่ 6 ฟ้อนผางประทีป

และในวันที่ 5 ธันวาคม 2560

การแสดงชุดที่ 1 ฟ้อนวี และการแสดงชุดที่ 2 ฟ้อนเล็บ

ควบคุมการแสดงโดย อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. สรายุทธ อ่องแสงคุณ อาจารย์ชัพวิชญ์ ใจหาญ อาจารย์ศริยา หงส์ยี่สิบเอ็ด นางสาววราภรณ์ โยธาราษฏร์ โดยนักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมแสดง ได้แก่ นายนนทกร ชุ่มพะไล นายพิทักษ์พงศ์ เรือนมูล นางสาวเพชรา ตื้อสัก นางสาวสุพิชชา เรือนแก้ว นางสาวจารุวรรณ บุญเนียม นางสาวขนิษฐา จินดาสถาน นางสาวลัดดา เทพจันตา นางสาวจรรญารัตน์ แก้วเฟย นางสาวกนกพร โพธิเรือง นางสาวมอญ ยาเสน นายภคนันท์ จันทร์พิสุ นายธเนศ เงาใส นายอิทธิพันธ์ ปัญญาใจ นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมการแสดงพิธีปิดร่วมกับนักแสดงนานาชาติในชื่อชุดการแสดงว่า “We are the World” ซึ่งมีนักแสดงจาก สาธารณรัฐรัสเซีย ประเทศอินเดีย ประเทศสิงค์โปร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศคีร์กีซสถาน และประเทศไทย นับเป็นโอกาสอันดีของนักศึกษาในการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของต่างประเทศ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ภาพ – ข้อมูล: นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์

                  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

ชมบันทึกการแสดงคลิกที่นี่ค่ะ >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5629642 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558