มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ร่วมจัดนิทรรศการ วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2560

14 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ร่วมจัดนิทรรศการ วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2560


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในนามภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย “สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม รูปธรรมการจัดการร่วม ตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประจำปี 2560” ในหัวข้อ “ใบลาน พับสา ภูมิผญาบรรพชน”

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2560 จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560

ภายในนิทรรศการ “ใบลาน พับสา ภูมิผญาบรรพชน” มีการสาธิตการเขียนตัวอักษรธรรมล้านนา การเขียนชื่อเป็นตัวอักษรธรรมล้านนา การให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกเอกสารโบราณ การนำเสนอผลงานจากการปริวรรตเอกสารโบราณ เพื่อนำเสนอคุณค่าของการบันทึกเอกสารโบราณ โดยได้บูรณาการเรื่องพรรณไม้หายากที่ต้องเร่งอนุรักษ์ และการเผยแพร่ความรู้ศิลปวัฒนธรรมการบันทึกอักษรล้านนา ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการได้ ในระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม โครงการจริงใจ มาร์เก็ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 


ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ : นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5773180 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558