มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

พิธีมอบทุนการศึกษา ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560

16 ธันวาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

พิธีมอบทุนการศึกษา ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560

               เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา ในนามผู้แทน ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ ประธานกรรมการบริษัท ฟิล์ม มาสเตอร์ จำกัด ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ จำนวน 21 ทุน แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง โดยเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา จำนวน 20 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ต่อปีการศึกษา โดยแบ่งจ่ายภาคเรียนละ 10,000 บาทและทุนกรณีพิเศษเฉพาะปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ทุน

              สำหรับนักศึกษาที่เข้ารับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ 1. นางสาวศุภัทรา แก้วเกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ 2. นายธวัชชัย ตาลตา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ 3. นางสาววรรณิศา แก้วไหลมา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ 4. นางสาวศิริพรรณ แซ่ย่าง สาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ 5. นางสาววัชรี ฤทธิ์นรกานต์ สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ 6. นางสาวประไพรัตน์ แซ่เจ๊า สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ 7. นางสาวจิรประภา จันหลวง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ 8. นางสาวกรรณิกา มงคลสถิต สาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ 9. นางสาวสมพร ใฝ่เอกภพ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ 10. นายปิยะณัฐ แซ่หลี สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ 11. นางสาวเกศรินทร์ เงาแดง สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ 12. นายวรกิจ สัตยวงค์ สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ 13. นางสาวมณฑาทิพย์ วัฒนาตระกูลวงศ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ 14. นางสาวพรสวรรค์ กอและ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 15. นายวุฒิพงศ์ หน่อยมาลา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ 16. นายชินวัตร บุญก้ำ สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ 17. นางสาวธัญลักษณ์ ก้อนปัญญา สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ 18. นางสาวชนัตการณ์ ใจเฉลียว สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ 19. นางสาวชนาภัทร ชื่นสว่างวรกุล สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ 20. นางสาวจิรารัตน์ เจนจบอักษร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ 21. นางสาวจรรยพร ตาคำน้อย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์


                    

      

ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 

ขอขอบคุณภาพจาก : กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5629642 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558