มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดอบรมหลักสูตรการถ่ายภาพทางวัฒนธรรม

18 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดอบรมหลักสูตรการถ่ายภาพทางวัฒนธรรม


เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตร “ศิลปะการถ่ายภาพทางวัฒนธรรม” โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้ด้านการถ่ายภาพ 3 ท่าน ได้แก่ คุณทับทิม มั่นมาก ช่างภาพ สื่อมวลชนผู้มากประสบการณ์กว่า 30 ปี, คุณสยามรัฐ ทองผลา ช่างภาพ สื่อมวลชน นักออกแบบผลิตภัณฑ์ และออกแบบสื่อบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์เอกพงศ์ สุริยงค์ หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กิจกรรมในครั้งนี้ มีบุคลากรและนักศึกษาให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก มีการเรียนรู้ทางทฤษฎีการถ่ายภาพ ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และมีการฝึกทักษะในทางปฏิบัติ เพื่อถ่ายภาพทางวัฒนธรรม ณ วัดกู่เต้า หรือวัดเวฬุวนาราม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อีกด้วย 


ภาพข่าวเพิ่มเติม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5785129 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558