มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา

19 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษาจาก ดร.แววดาว ลิ้มเล็งเลิศ


เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ในการประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมสะบันงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษาจาก ดร.แววดาว ลิ้มเล็งเลิศ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จำกัด ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในสังกัดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 30 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท และในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อีกจำนวนหนึ่งด้วยเช่นกัน ภาพ/ข่าว นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5785189 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558