มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มร.ชม. เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ก.จ.ม. ไปใช้สิทธิในวันที่ 26 ธ.ค.นี้

22 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มร.ชม.

เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ก.จ.ม. ไปใช้สิทธิในวันที่ 26 ธ.ค.นี้

 

          สำนักงานสภามหาวิทยาลัย แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หมายเลขผู้สมัครคัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) พ.ศ.2560 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560

          จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือก ในวันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ หน้าด้านสำนักงานอธิการบดี อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในสังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เชิญชวนไปใช้สิทธิ ในวันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ข้อมูลเพิ่มเติมและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย www.council.cmru.ac.th

 

 

ที่มาข้อมูล : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-53 88-5321-2

ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5629642 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558