มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ขอเชิญประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

22 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 ขอเชิญประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม “สวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561” เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ร่วมกัน ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง โดยพร้อมกันสมาทานศีล สวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งจะเป็นมงคลชีวิตต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 31 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมส่วนกลาง จ.เชียงใหม่ จำนวน 6 วัด (วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง, วัดศรีโสดา พระอารามหลวง, วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร, วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร, วัดสวนดอก พระอารามหลวง และวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร) ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดกำหนดการจัดกิจกรรมได้ตามไฟล์แนบท้ายข่าว ..

 

ที่มาข้อมูล : สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112671

ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)

 

ไฟล์แนบ ::

  • 2561.pdf ดาวน์โหลด : 47 ครั้ง

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5629642 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558