มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดบริการวิชาการเชิญร่วมอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา

22 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่

จัดบริการวิชาการเชิญร่วมอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต และเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงขอเชิญร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา หลักสูตรประจำเดือนธันวาคม 2560 และมกราคม 2561 จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่

 

v หลักสูตรการสร้างสรรค์ลวดลายล้านนาบนกระดาษสา และการประดิษฐ์ถุงใส่ของที่ระลึก วันที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ เรือนอนุสารสุนทร ชั้น 1 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยากรโดยอาจารย์จารุวรรณ เพ็งศิริ

 

v หลักสูตรการทำบัตรอวยพรรูปแบบล้านนาจากเทคนิคภาพพิมพ์ วันที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ เรือนอนุสารสุนทร ชั้น 1 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยากรโดยอาจารย์กนิษฐา พวงศรี

 

v หลักสูตรการจารใบลานและการเขียนพับสา วันที่ 20 – 21 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องศูนย์ใบลานศึกษา ชั้น 1 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยากรโดยอาจารย์ ดร.ดิเรก อินจันทร์

 

v หลักสูตรการมัดย้อมกระดาษสาและการทำดอกไม้ประดิษฐ์ (สำหรับต้นครัวทานผ้าป่า) วันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องพระพุทธศาสน์ ชั้น 4 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยากรโดยอาจารย์จารุวรรณ เพ็งศิริ

 

v หลักสูตรการซ่อมบำรุงและการดูแลรักษากลองล้านนา วันที่ 20 - 21 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ เรือนอนุสารสุนทร ชั้น 1 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยากรโดยพ่อครูมงคล เสียงชารี

 

v หลักสูตรการปั้นลายสมุกประดับกระจกสำหรับตกแต่งคัมภีร์โบราณ วันที่ 20 - 21 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ เรือนอนุสารสุนทร ชั้น 1 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยากรโดยอาจารย์สมศักดิ์ พรมจักร

 

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 – 885880 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้กรณีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อผ่านการอบรมจะได้รับการบันทึกกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จำนวน 3 หน่วยกิต สำหรับผู้ผ่านการอบรมทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตร

 

 


ข่าว : นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5629642 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558