มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก / โท ปีการศึกษา 2561

22 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก / โท ปีการศึกษา 2561

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน ระดับปริญญาโท จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือยื่นเอกสารการสมัครทางอินเทอร์เนต www.graduate.cmru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 26 เมษายน 2561 สอบคัดเลือก (ข้อเขียน/สัมภาษณ์) วันที่ 28 เมษายน 2561 ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ปฐมนิเทศและรายงานตัวเป็นนักศึกษา วันที่ 12 พฤษภาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 885990 หรือดูรายละเอียดได้ทาง www.graduate.cmru.ac.th

 

ข่าว : นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5629642 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558