มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เตรียมความพร้อมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติรอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1/1

22 ธันวาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เตรียมความพร้อมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติรอบที่ 1

การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1/1เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุม เอื้องฟ้ามุ่ยชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการ รับรายงานตัว นักศึกษารอบที่ 1/1มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายรับรายงานตัว ฝ่ายจัดสถานที่ฝ่ายประสานการดำเนินการฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจัดการจราจร กรรมการประชาสัมพันธ์แนะนำขั้นตอนการรายงานตัว กรรมการฝ่ายรับคำร้องของนักศึกษา กรรมการฝ่ายกำกับดูแลกิจกรรมการรับน้องใหม่ และกรรมการฝ่ายการเงิน ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับรายงานตัวนักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1/1 ซึ่งจะมีขึ้นในวัน ที่ 24 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่  สำหรับขั้นตอนการรายงานตัว ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเอกสารขั้นตอนที่ 2 ชำระเงิน และตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน ขั้นตอนที่ 3 ลงรหัสยืนยันการรายงานตัว ขั้นตอนที่ 4 ยื่นเอกสารรายงานตัว

ทั้งนี้ สำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ต่อในระดับปริญญาตรีภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561 ยืนยันสิทธิ์ และบันทึกประวัติ ภายในวันที่ 24 ธันวาคมนี้

ตามที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการ ตามระบบรับสมัครนักศึกษาโควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1/1 นั้น สำนักทะเบียนและประมวลผล ขอแจ้ง ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก บันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษา ทางเว็บไซต์ สำนักทะเบียนและประมวลผลตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้มีการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ทาง www.tcas.cmru.ac.th ดังนั้น ผู้ที่มีรายชื่อ ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอน ที่ได้แจ้งทางเว็บไซต์ สำนักทะเบียนและประมวลผล โดยให้พิมพ์ประวัติดังกล่าวเพื่อยื่นรายงานตัวเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 885 979 หรือติดต่อ สำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อาคาร 1

ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีิสิทธิ์เข้าศึกษา >> Click    


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5629642 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558