มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

26 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.)

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

 

          ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) พ.ศ. 2560 ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ หน้าด้านสำนักงานอธิการบดี อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้ มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 440 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 162 คน ผู้มาใช้สิทธิแต่ไม่ลงคะแนน จำนวน 13 คน ไม่มีบัตรเสีย โดยมีผลคะแนน ดังนี้

หมายเลข 1   อาจารย์ วชิรนนท์ แก้วตาปี                                 23      คะแนน

หมายเลข 2   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัตถ์ อัจฉริยมนตรี                   98      คะแนน

หมายเลข 3   อาจารย์ สุกิจ ทองแบน                                           28      คะแนน

 


 

ภาพ/ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5785431 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558