มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ดร.กัญญา สมบูรณ์ มอบทุนนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 50,000 บาท สนับสนุนการศึกษาแก่ผู้เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

 

ดร.กัญญา สมบูรณ์ มอบทุนนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่

50,000 บาท สนับสนุนการศึกษาแก่ผู้เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสยาม กันหาลิลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ ผู้แทนจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะผู้บริหาร และบุคลากรร่วมต้อนรับ ดร.กัญญา สมบูรณ์ พร้อมคณะ โอกาสเดินทางมามอบทุนการศึกษาให้แก่นางสาวณัฐริกา  เมืองมา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 50,000 บาท โดยมีพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ห้องรับรอง ชั้น 2  อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภาพ – ข่าว : นางสาวสุพิชชา ร่มป่าตัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล: นายธิติพัทธ์  กิตติ์อมรนันท์ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรียบเรียง – เผยแพร่ : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5785051 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558