มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะผู้บริหาร มร.ชม. แสดงมุทิตาสักการะพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ประจำปีพุทธศักราช 2561

3 มกราคม 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

คณะผู้บริหาร มร.ชม. แสดงมุทิตาสักการะพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ประจำปีพุทธศักราช 2561


     


  ----> เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร เข้าแสดงมุทิตาสักการะและขอพรปีใหม่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พระเถรานุเถระในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน โดยในช่วงเช้าได้เข้าสักการะ พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร พระราชโพธิวรคุณ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง 


----> จากนั้นในช่วงบ่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา  พิชัย รองอธิการบดี ได้นำตัวแทนผู้บริหารและบุคลากร เข้าแสดงมุทิตาสักการะและขอพรปีใหม่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พระครูพิศิษฏ์พิพิธการ เจ้าอาวาสวัดข่วงสิงห์ พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ธ.) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระประชานาถมุนี เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น และ พระมงคลสิริ เจ้าอาวาสวัดไชยสถาน 


ข่าว / ภาพ : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.


               


        เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5785578 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558