มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด ร้าน ไทย – เดนมาร์ค สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด ร้าน ไทย – เดนมาร์ค สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปลุกกระแสรักสุขภาพ สนับสนุนอาชีพเลี้ยงโคนม ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ดื่มนมเพื่อสุขภาพดี 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดร้านไทยเดนมาร์ก สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ณ ร้านไทย – เดนมาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือของโครงการระหว่าง อ.ส.ค. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ร่วมลงนามและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การจัดตั้งสถานประกอบการร้านไทยเดนมาร์คในมหาวิทยาลัยนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลาง ในการดำเนินโครงการเป็นแหล่งบูรณาการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานให้มีความมั่นคงยั่งยืนรวมถึงเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้บริโภคผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบการดำเนินธุรกิจที่มีศักยภาพให้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้พิจารณาจัดสรรพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้ประกอบการรายที่ อสคกำหนดเพื่อจัดตั้งสถานประกอบการร้านไทยเดนมาร์ค

ทางด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การดำเนินการโครงการร้านไทยเดนมาร์กครั้งนี้ อ.ส.ค.ได้มีแนวทางในการส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ศึกษาเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการและระบบการดำเนินธุรกิจของร้านไทยเดนมาร์กคือให้เกิดการแลกเปลี่ยนต่อยอดและสามารถพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการประกอบธุรกิจและเปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตการดำเนินการในแขนงต่างๆที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ทางการศึกษาในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นม และส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสได้เข้าร่วมฝึกงานเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งโอกาสและประสบการณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะหาได้จากตำราทางวิชาการเพียงอย่างเดียวจึงนับเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดมิติใหม่ทางการศึกษาแนวทางการพัฒนาของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี โครงการร้านไทยเดนมาร์กจึงนับได้ว่าเป็นความร่วมมือของสองหน่วยงานที่สำคัญที่จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทางด้านกำลังกายกำลังสมอง อีกทั้งยังสอดคล้อง กับนโยบายในการเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาวะ นอกเหนือจากการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีโดยภายหลังเปิดทำการได้รับความสนใจจากบุคลากรนักศึกษาและประชาชนจำนวนมาก

 
 ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพพิธีลงนาม – ข้อมูล: สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 
รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5785436 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558