มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม เชิญร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม วิถีล้านนา คุณค่าคู่ควรเมืองมรดกโลก

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม เชิญร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม วิถีล้านนา คุณค่าคู่ควรเมืองมรดกโลกผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม วิถีล้านนาคุณค่าคู่ควรเมืองมรดกโลก โดยมีรายละเอียดประเภทของภาพถ่ายคือเป็นภาพถ่ายระบบดิจิตอล (DIGITAL) ส่งผลงานในรูปแบบภาพปริ้น ขนาดภาพ 8 x 12 นิ้ว พร้อม Digital File บันทึกลงบนแผ่น DVD ขนาดไฟลด์ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI ในรูปแบบของนามสกุล JPEG พร้อมบอกรายละเอียดการถ่ายภาพมาอย่างครบถ้วน ดยผู้ส่งภาพถ่ายประกวดกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ส่งผลงานด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ สำนักศิลปะวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถนนช้างเผือก อำเภอเมือง                             จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์/โทรสาร 053-885860 / 053-885880  ทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 (กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล ได้รับเงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลความคิดสร้างสรรค์   1 รางวัล ได้รับเงินสด 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลดีเด่น 1 รางวัล ได้รับเงินสด   1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

            ทั้งนี้ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย และผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

            ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-885-880 หรือดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ http://www.culture.cmru.ac.th

ภาพ – ข้อมูล : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  

ดูรายละเอียดและสมัคร >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5785028 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558