มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนสนับสนุนนักศึกษา SEA – Teacher Project ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

10 มกราคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

 มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา SEA – Teacher Project ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนสนับสนุนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู SEA – Teacher Project 5th Batch ประจำภาคเรียนที่ 2/2560  เพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ห้องประชุมเอื้องฟ้ามุ่ย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

SEA – Teacher Project เป็นโครงการสร้างความร่วมมือร่วมกันในการดำเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาครูหลักสูตรครุศาสตร์ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ได้พัฒนาความรู้ความสามารถ เก็บเกี่ยวประสบการณ์และทักษะในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนทักษะการสื่อสารในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู รวมทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ในมุมมองของการฝึกสอนในระดับภูมิภาคให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป รวมทั้งหมด 5 คน จะร่วมสังเกตการณ์และฝึกสอน ณ ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซีย เป็นระยะเวลา 1 เดือน ในระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2561
ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี) 

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5785063 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558