มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มร.ชม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเติมเต็มความรู้ "KM แนวปฏิบัติสำหรับมหาวิทยาลัย”

11 มกราคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มร.ชม.

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเติมเต็มความรู้ "KM แนวปฏิบัติสำหรับมหาวิทยาลัย”


เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในหัวข้อเรื่อง “KM แนวปฏิบัติสำหรับมหาวิทยาลัย” ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน มาแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย พัฒนาให้เกิดระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย อันนำไปสู่การพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

         ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและฝึกฝนทักษะความชำนาญให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งภายในงานจัดให้มีการบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง มีการถอดบทเรียนในระดับหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนากระบวนการ KM ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5785534 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558