มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ มร.ชม. เชิญร่วมอบรม "หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ paper 1"

11 มกราคม 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ มร.ชม.
เชิญร่วมอบรมหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ paper 1 (Single License)อาจารย์จิรเดช วันชูเพลา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (Business Trainnig Center : BTC) เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่ประสานหน่วยงานท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายทางธุรกิจ สร้างความร่วมมือในการบริการวิชาการ พร้อมดำเนินโครงการวิจัยเชิงบูรณาการจัดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้ตรงกับความต้องการในการแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ภายใต้การดูแลของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นั้น
สืบเนื่องจากความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทางธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ทั้งในภาคการเงิน การธนาคาร และบริษัทหลักทรัพย์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ จึงได้จัดทำ “หลักสูตรอบรมผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ paper 1” (Single License) จำนวน 30 ชั่วโมง ขึ้นในวันที่ 25 – 26 , 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ธนาคาร เจ้าหน้าที่หลักทรัพย์ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์ จะสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ในรูปแบบการสรุปเนื้อหาเพื่อสร้างความเข้าใจง่ายต่อการจดจำ ฝึกทำข้อสอบโดยยกกรณีศึกษา จาก ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ และคุณจักรพันธ์ เนียรศิริ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมจะได้จัดให้มีการสอบใบอนุญาตสำหรับผู้ขายหลักทรัพย์ ในวันที่ 7 เมษายน 2561
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.management.cmru.ac.th/training ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ค่าอบรม 4,800 บาท ต่อคน ค่าธรรมเนียมการสอบใบอนุญาตสำหรับผู้ขายหลักทรัพย์ (Single License) 1,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์เกษม กุณาศรี หมายเลขโทรศัพท์ 081 - 0325055เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5785461 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558