มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานรัฐและชุมชน จัดโครงการ “อันซีนโป่งแยงดินแดนมหัศจรรย์”

 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานรัฐและชุมชน จัดโครงการ “อันซีนโป่งแยงดินแดนมหัศจรรย์”
                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อันซีนโป่งแยงดินแดนมหัศจรรย์" ที่เป็นความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง และโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมการส่งเสริมอาชีพพัฒนาด้านสังคมและแหล่งท่องเที่ยว โดยมุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยภายใต้โครงการอันซีนโป่งแยงดินแดนมหัศจรรย์ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในท้องถิ่นพร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมรายได้แก่เยาวชน ซึ่งโครงการนี้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งหวังว่าการเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ครั้งนี้จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจในด้านธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งศึกษาในเชิงธรณีวิทยาและเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งใหม่ของชุมชนตำบลโป่งแยงต่อไป
                    โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า ด้วยพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีหลักการที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ “เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” เฉพาะฉะนั้นภารกิจส่วนใหญ่จึงเน้นการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน ทั้งในด้านการศึกษา การให้ความรู้เชิงวิชาการในศาสตร์ที่มีความถนัดและเกี่ยวข้อง ในส่วนของตำบลโป่งแยงทางมหาวิทยาลัยได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ อำเภอแม่ริมและเทศบาลตำบลโป่งแยง เพื่อที่จะให้ความร่วมมือในเรื่องการให้บริการในด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ ความรู้ โดยเฉพาะภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้เข้ามาร่วมมือกับทางชุมชนในเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายว่า เราอยากพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลโป่งแยงให้ได้รับมาตรฐาน มีคุณภาพระดับสากลเพื่อที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ
                    ทั้งนี้ภายในการเปิดโครงการ “อันซีนโป่งแยงดินแดนมหัศจรรย์” ยังถือโอกาสในการประชาสัมพันธ์กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ และกองทุนปฏิรูปการศึกษาโป่งแยง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำสู่เชียงใหม่ 4.0 ตามแผนปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 2559-2562

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5718697 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558