มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี

 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี
                    คณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่เรียนดีมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับขวัญกำลังใจและมีทุนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาต่อไป โดยได้รับความอนุเคราะห์เงินทุนการศึกษาจาก คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สหการจัดกิจกรรมต่างๆจำนวน หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาท มูลนิธิ BLOOMING JUNIPER FOUNDATION จากประเทศ Switzerland จำนวนหนึ่งล้านบาทบาท กองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จากการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จำนวนหนึ่งแสนหนึ่งร้อยบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นสองล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วนบาท ซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาและเข้ารับทุนการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์จำนวน 106 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน 22 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 19 คน คณะวิทยาการจัดการจำนวน 12 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตรจำนวน 3 คน วิทยาลัยนานาชาติจำนวน 4 คน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนจำนวน 17 คน 
ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5718699 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558