มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

8 หน่วยงานร่วมผลิตรายการวิทยุ FM 88.50 MHz. เข้าสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหาร มร.ชม.

12 มกราคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

8 หน่วยงานร่วมผลิตรายการวิทยุ FM 88.50 MHz. เข้าสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหาร มร.ชม.


เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ 8 หน่วยงานร่วมผลิตรายการวิทยุ FM 88.50 MHz. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมเอื้องมอญไข่ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ 8 หน่วยงานร่วมผลิตรายการวิทยุที่เป็นประโยชน์เพื่อชุมชนและสาธารณะ ได้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก, สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่, สถานีตำรวจภูธรช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่, สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, สวนสัตว์เชียงใหม่, โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่, โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ พร้อมกันนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้มอบของที่ระลึกเพื่อสวัสดีปีใหม่ และมอบเทปบันทึกรายการวิทยุที่ออกอากาศในรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่ร่วมผลิตรายการของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด้วยดีเสมอมา

 


ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5718708 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558