มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่มอบความสุขเนื่องวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่มอบความสุขเนื่องวันเด็กแห่งชาติ

ประจำปี 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ เวทีกลาง ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราชรองอธิการบดี คณบดี คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561

ภายในงานมีกิจกรรมกล่องมหาสนุก การมอบโชคให้กับเด็กๆที่มาร่วมงานโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี คุณสยาม กันหาลิลา รักษาการผู้อำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติจับรางวัล แก่เด็กๆผู้โชคดี นอกจากนี้องค์การนักศึกษาสโมสรนักศึกษา และชมรมต่างๆ ยังได้ร่วมจัดซุ้มกิจกรรม เล่นเกม และมอบของรางวัลให้กับเด็กๆที่มาร่วมงาน โดยมีเด็กและเยาวชน จากโรงเรียนต่างๆ ในชุมชน โดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานอย่างคึกคัก

 ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 7971176 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558