มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
เรื่อง  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

----------------------------------

          เพื่อให้การสรรหาคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓
          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ คือ ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ และควรมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
(๑) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม
(๒) มีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่จะนำความเจริญและชื่อเสียงมาสู่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
(๓) มีความเป็นผู้นำ ความคิดริเริ่ม สนใจและเล็งเห็นความสำคัญในกิจการของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
(๔) มีความรู้ความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
(๕) มีประสบการณ์ด้านการบริหารระดับอุดมศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า
(๖) สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลาให้แก่กิจการของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ข้อ ๒ วิธีการได้มา วิธีการได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน กระทำด้วยวิธีการเสนอชื่อ ดังนี้
(๑) ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ ซึ่งจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก็ได้
(๒) บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้คนละหนึ่งชื่อ โดยเสนอชื่อด้วยตนเองต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวัน เวลา และสถานที่ ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(๓) การยื่นใบเสนอชื่อตาม (๒) สามารถกระทำได้ ๒ วิธี ได้แก่
๓.๑ ยื่นด้วยตนเอง ให้ใส่ซองปิดผนึกจ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน” และเมื่อได้รับใบเสนอชื่อแล้วให้คณะกรรมการสรรหาฯ จัดให้มีการประทับตรารับและลงทะเบียนรับไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับใบเสนอชื่อตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ
๓.๒ ยื่นทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ให้ใส่ซองปิดผนึกจ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน” สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ ๒๐๒ ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โดยให้ถือว่าวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา เป็นวันยื่นใบเสนอชื่อ และต้องส่งถึงสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. จึงถือว่าคณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับใบเสนอชื่อโดยสมบูรณ์

ข้อ ๓  กำหนดการและขั้นตอนการสรรหา ให้เป็นไปตามตารางแนบท้ายประกาศนี้

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ท่านสามารถดูและดาวน์โหลดใบเสนอชื่อ พร้อมทั้งเอกสารประกอบต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มรภ.ชม. ที่เว็บไซต์ www.council.cmru.ac.th

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5629642 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558