มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผศ.สมพร มอบหนังสือแก่ รร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งเสริมเยาวชนรักการอ่าน

 

ผศ.สมพร มอบหนังสือแก่ รร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ส่งเสริมเยาวชนรักการอ่าน

 


ผศ. เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 คณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าพบ ผศ.สมพร ที่บ้านพัก จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับมอบหนังสือสื่อการเรียนการสอน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จัดสรรเพื่อสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียน   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วยหนังสือของอาจารย์ปรีดา  ปัญญาจันทร์ อาจารย์ชีวัน  วิสาสะ และสำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก รวมทั้งสิ้น 348 เล่ม อาทิ  หนังสือนิทานคุณธรรม       ศิลปะสื่อภาษา หนังสือนิทานสอดแทรกการเรียนภาษาไทย หนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์  หนังสือฝึกทักษะด้านศิลปะ ซึ่งทางโรงเรียนจะได้นำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

 

ภาพ - ข้อมูล: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  


..................................................................................

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5629642 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558