มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ มร.ชม. เชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ

2 กุมภาพันธ์ 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “บทบาทที่เปลี่ยนไปของผู้ให้บริการสารสนเทศ ในยุค Digital” ศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นายนภัสกร แก้ววันดี นักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะประธานการจัดสัมมนา แจ้งว่า ด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างไร้ขีดจำกัด ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งผู้บริหาร บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องเผชิญความท้าทายที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพองค์กร เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทำให้การทำงานมีความสลับซับซ้อน มากขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมและความต้องการใช้สารสนเทศของผู้ใช้บริการก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันมีผลมาจากความก้าวหน้าและความหลากหลาย ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับบริบททางสังคมและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเป็นการพัฒนาบุคลากรงานห้องสมุด และเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักศึกษารวมถึงผู้สนใจเกี่ยวกับบทบาทที่เปลี่ยนไปของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการสารสนเทศในยุคดิจิทัล

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “บทบาทที่เปลี่ยนไปของผู้ให้บริการสารสนเทศ ในยุค Digital” ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีการบรรยายเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงกับกาลเวลาที่เปลี่ยนไปของผู้ให้บริการสารสนเทศ” โดยคุณพิรพร เขียวเขิน ผู้จัดการศูนย์ความรู้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC เชียงใหม่ และการเสวนา “บทบาทของผู้ให้บริการสารสนเทศในยุคดิจิทัล” โดยคุณธนะพันธุ์ การคนซื่อ หัวหน้างานห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณอรพรรณ การคนซื่อ หัวหน้างานห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณกชพร ศรีพรรณ์ หัวหน้างานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในวันและเวลาดังกล่าว หรือสำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายนภัสกร แก้ววันดี หมายเลขโทรศัพท์ 089 – 8382807

ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.
ขอขอบคุณข้อมูล : ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5629642 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558