มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลักดันโครงการ “คัดแยกวันละนิดเพื่อชีวิต Green Life”

2 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

มร.ชม. ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลักดันโครงการ “คัดแยกวันละนิดเพื่อชีวิต Green Life”


เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีมอบกรงคัดแยกประเภทขยะ ภายใต้โครงการ “คัดแยกวันละนิดเพื่อชีวิต Green Lifeณ ลานอเนกประสงค์ ข้างอาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

          ในการนี้ นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบกรงคัดแยกประเภทขยะ ภายใต้โครงการคัดแยกวันละนิดเพื่อชีวิต Green Life โดยมี ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและเหมาะสม ช่วยป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยขยะที่ได้จะถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยผ่านกระบวนการแปรรูปและเพิ่มมูลค่า ใช้หลักการจัดการขยะเหลือศูนย์ ซึ่งจะกำหนดพื้นที่ในการวางกรงคัดแยกขยะ จำนวน 5 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 บริเวณศาลาร่มโพธิ์, จุดที่ 2 บริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์, จุดที่ 3 บริเวณอาคารเรียน, จุดที่ 4 โรงอาหาร และจุดที่ 5 ข้างสนามฟุตบอล และในแต่ละวันจะมีนักศึกษาจากชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำการจดบันทึกข้อมูลปริมาณขยะต่อวัน เพื่อนำขยะที่ได้ไปทำให้เกิดมูลค่า ถือเป็นโครงการที่ดีที่จะทำให้เกิดจิตใต้สำนึกในการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม จนสามารถเป็นตัวอย่างแก่คนในชุมชนต่อไป


 


ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5629642 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558