มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักหอสมุด มร.ชม. ให้บริการเชิงรุก จัดโครงการห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ ประจำปี 2561

7 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

สำนักหอสมุด มร.ชม. ให้บริการเชิงรุก จัดโครงการห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ ประจำปี 2561


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ ประจำปี 2561 ณ ลานจตุรคาร หน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โครงการห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเชิงรุกแก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย อีกทั้ง ยังให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของคนไทยในยุค 4.0 โดยมี อ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย, ผศ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ อ.ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อ และการประเมินคุณค่าสารสนเทศ” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด มีทักษะการเป็นคนไทยในยุค 4.0 ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50  คน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดการให้บริการเชิงรุกแก่ผู้เข้าร่วมงาน ทั้งการสมัครสมาชิกห้องสมุด การตรวจสอบประวัติการยืม, การต่ออายุสมาชิก, บริการรับคืนหนังสือ, บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า อีกทั้งยังมีการแนะนำบริการ SSL VPN, บริการ Current Content Awareness, บริการ IRDS, แนะนำบริการขอหมายเลข ISBN - ISBN ขอได้ ง่ายนิดเดียว, แนะนำการยืมต่อและจองทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์

โครงการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการส่งเสริมและเพิ่มพูนทักษะวิชาการให้แก่ผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความประทับใจในการให้บริการอีกด้วย


                       


                       


                       


                       


ภาพ - ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม+

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6074422 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558