มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน เนื่องในวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2561

11 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน เนื่องในวันราชภัฏ

14 กุมภาพันธ์ 2561ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้กำหนดจัดงาน “วันราชภัฏ”  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามแก่ วิทยาลัยครูทุกแห่ง ว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2535 และทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเมื่อปีพุทธศักราช 2538 ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ ยังความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ในปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้จัดงานวันราชภัฏ เพื่อรำลึกถึงวันพระราชทานนามราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ โดยจัดให้มีพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พิธีเปิดตัวระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมหาวิทยาลัยในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล  พิธีเปิดตัวระบบสารสนเทศระบบการบริหารการเงินบัญชีและงบประมาณของสำนักงานอธิการบดีและการเสวนาวิชาการในหัวข้อ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวน บุคลากรนักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนร่วมงาน ในวันดังกล่าว
ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5629640 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558