มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรม “โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 14”

13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

จัดอบรม “โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 14” 


เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค จัดอบรม “โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค รุ่นที่ 14” ให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จำนวน 45 คน ในระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค รุ่นที่ 14 มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนายกระดับความรู้ความเข้าใจ และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Communicative Approach ของครูสอนภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ และพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากรสำหรับกลุ่ม Master Trainer ให้สามารถดำเนินการจัดอบรมในรูปแบบ Communicative Approach ได้ด้วยตนเอง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในการจัดอบรมจะใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร โดยฝึกอบรมกับเจ้าของภาษาโดยตรง และมีการประเมินผล ทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน โดยใช้การสาธิตการสอนครูด้วยกัน (Micro Teaching) เพื่อฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นตลอด 3 สัปดาห์ มุ่งสร้างครูแกนนำเพื่อนำไปขยายผลทั่วประเทศ

 


ข้อมูล / ภาพข่าว : ดร.จิราภรณ์  สุภิสิงห์ ผู้จัดการศูนย์อบรมครูด้านการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค โครงการพัฒนาครูด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) 

ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6074439 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558