มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน 14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ” สืบสานพระราชปณิธาน “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

14 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน 14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ” สืบสานพระราชปณิธาน “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

                    วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2561) เมื่อเวลา 08.39 น. ณ มณฑลพิธีลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 
                    และในเวลา 08.49 น. ได้จัดให้มีพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ เพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งได้รับเมตตาจากพระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากเจ้ารัตนา ทิพยเดช ประธานกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือเจ้าเจ็ดตน และทายาทเจ้าชื่นสิโรรส เจ้าชูศรี สิโรรส เจ้าศุไร สุขจันทร์ พร้อมด้วยอดีตผู้บริหาร ข้าราชการบำนาญ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมในพิธี

                    จากนั้นมีพิธีเปิดใช้งานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา ซึ่งมีการทำงานแบบ Real Time ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต บนระบบฐานข้อมูลเดียวกันในลักษณะ One Vision Network โดยสำนักทะเบียนและประมวลผล และระบบการบริหารการเงิน บัญชี และงบประมาณ ด้วยความร่วมมือระหว่างกองนโยบายและแผนกองคลัง งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

                    ทั้งนี้การจัดงาน “วันราชภัฏ” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ถือเอาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันมหามงคล และดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 อีกทั้งทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์เป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อปีพุทธศักราช 2538 นับเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงได้น้อมสืบสานพระราชปณิธานการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในฐานะ “คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน”

ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มรภ.เชียงใหม่
ภาพมุมสูง : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มรภ.เชียงใหม่

CMRU PHOTO ACTIVITIES

ภาพมุมสูง >> Click

ประมวลภาพกิจกรรม กล้อง1 >> Click

ประมวลภาพกิจกรรม กล้อง2 >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5629640 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558