มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานสาธิตวิชาการ OPEN HOUSE ครั้งที่ 9

19 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมงานสาธิตวิชาการ OPEN HOUSE ครั้งที่ 9              ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์  อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดงานสาธิตวิชาการ OPEN HOUSE ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้นำเสนอผลงานสู่สาธารณะชน รวมทั้งเพื่อเผยแพร่กิจกรรม การเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ภายในงาน มีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยเชิญโรงเรียนในสังกัดรัฐบาล เอกชน และโรงเรียนในเขตเทศบาลภายในจังหวัดเชียงใหม่ กว่าจำนวน 15 โรงเรียน เข้าร่วมงาน รวมทั้งการจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การร้องเพลงสาธิตวิชาการ อีกทั้งพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “กาดหมั้วคัวฮอม” โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อีกด้วย   จึงขอเชิญทุกท่านร่วมงานตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-885583

 
ข้อมูลโดย : นางสาวปรวิศา นำบุญจิตร์  ครูปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ข่าวโดย : นางสาวเสาวลักษณ์  สามแก้ว  นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แฟ้มภาพโดย : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5718702 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558