มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือร่วม 20 สถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนบน รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์

12 มีนาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือร่วม 20 สถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนบน 

รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์


          เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ ( MOU ) เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่ รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์ ภาคเหนือตอนบน ในงานแถลงข่าว “โครงการ 20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์” พร้อมกับผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน ทั้ง 20 สถาบัน ณ โรงแรมไอบิส สไตส์ เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

งานแถลงข่าว “โครงการ 20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์” ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นแกนนำในการจัดโครงการ ด้วยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ สร้างเครือข่ายแกนนำบุคลากรและแกนนำนักศึกษา ในการป้องกันและลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนบนอย่างมีศักยภาพและต่อเนื่อง ขับเคลื่อนกระบวนการรณรงค์ ป้องกันและแก้ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามแนวปฏิบัติที่ดีจากการดำเนินโครงการของเครือข่าย รวมถึงสนับสนุนให้รู้เท่าทันกลยุทธ์ธุรกิจประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ มี 20 สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มหาวิทยาลัยพายัพ  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยพะเยา  วิทยาลัยชุมชนแพร่  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  วิทยาอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ข้อมูล – ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม+

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (ดี)

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5718691 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558