มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ตัวแทน นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมเดินทางเยือนมาเลเซีย ร่วมโครงการ Passage to Asean Journey 2018

 

 

ตัวแทน นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมเดินทางเยือนมาเลเซีย

ร่วมโครงการ Passage  to Asean  Journey  2018       

                 

ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธาน  ในพิธีปฐมนิเทศ และมอบทุนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Passage  to Asean  Journey  2018  โดยมี อาจารย์จากคณะครุศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีปฐมนิเทศ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่                           

อ.ดร.ปวีณา โฆษิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่าตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 10 ประเทศ  ภายใต้โครงการ Passage  to Asean  หรือ P2A จึงได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนและได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักศึกษาในอาเซียนแต่ละปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะส่งนักศึกษา เดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนเดินทางมาแลกเปลี่ยน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เช่นกัน โครงการดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างทักษะทางภาษา การแลกเปลี่ยนความรู้และศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นในสังคมที่มีความแตกต่างกันทั้งภาษา สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจตลอดจนพัฒนาทักษะและภาวะความเป็นผู้นำซึ่งถือว่าเป็นทักษะชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาในการประกอบวิชาชีพและการดำเนินชีวิตของนักศึกษาในอนาคต โดยในปี 2561 มีนักศึกษาร่วมโครงการ จำนวน 13 คน  จากวิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมโครงการ 2 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน 6 คน และคณะครุศาสตร์จำนวน 5 คน มีกำหนดเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 26 ถึง 29 มีนาคม 2561 Universiti  Teknologi  Malaysia  ประเทศมาเลเซีย


ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล: สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

  

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5718702 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558