มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

งานประจำปีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “ชื่นช่อพวงคราม” ประจำปีการศึกษา 2560

 


งานประจำปีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “ชื่นช่อพวงคราม” ประจำปีการศึกษา 2560

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมงานประจำปีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “ชื่นช่อพวงคราม” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมให้เกียรติมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับโรงเรียน ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จำนวน 4 คน มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเด็กดีศรีเชียงใหม่ จำนวน 10 คน มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในระดับประเทศ จากการแข่งขัน To be Number one จำนวน 28 คน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีพัฒนาการดีเด่นของระดับชั้นปฐมวัย จำนวน 16 คน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี นักเรียนที่มีความประพฤติดีและนักเรียนที่มีจิตสาธารณะ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 39 คน และมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 54 คน และนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 68 คน

                    นอกจากนี้ในช่วงเย็นยังมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงพัฒนาการในแต่ละระดับชั้น อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและครูได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน ทั้งยังมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อสร้างความพร้อม ความมั่นใจ ความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพกิจกรรม

พิธีมอบโล่ เกียรติบัตรและสัมฤทธิบัตร >> Click

กิจกรรมการแสดงของนักเรียน >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5718681 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558