มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ พัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2561 (รุ่นที่ 2 )

 

สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่

จัดโครงการ พัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2561 (รุ่นที่ 2 )

 

อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2561 (รุ่นที่ 2 ) เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมแหลมฉบัง โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาพื้นที่ เพื่อขยายการจัดการศึกษาไปยังศูนย์แม่ริม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้แก่บุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 69 คน นอกจากนี้ ยังได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง "ความรัก กับ การบริการ"  โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฏฐพร  จักรวิเชียร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรและนำบุคลากรร่วมกิจกรรมระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแนวคิด  "ภายในปี 2564 สำนักงานอธิการบดีจะเป็นหน่วยงานให้บริการอย่างมืออาชีพ"

      คุณศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2561 ได้จัดขึ้น จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2561 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 8 เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีในการทำงาน อันจะนำไปสู่การดำเนินงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพเป็นทีมงานที่ดีและมีคุณภาพขององค์กร

 ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click    

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5713436 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558