มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

พิธีปิดการแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One อายุไม่เกิน 17 ปี ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 34

 


                    พิธีปิดการแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One อายุไม่เกิน 17 ปี ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 34

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One อายุไม่เกิน 17 ปี ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 โดยมีผู้จัดการทีม ผู้สอน นักกีฬา สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก

                    ทั้งนี้ในปี 2561 ได้จัดให้มีการแข่งขัน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย ฟุตซอลชาย วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลหญิง บาสเกตบอลชาย บาสเกตบอลหญิง และเซปักตะกร้อชาย โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ การแข่งขันเซปักตะกร้อชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม , การแข่งขันวอลเลย์บอลชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ์ A , การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม โรงเรียนลำปางกัลยาณี , การแข่งขันบาสเกตบอลชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม โรงเรียนดารา A , การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม โรงเรียนดารา A , การแข่งขันฟุตซอลชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม โรงเรียนวชิราลัย และการแข่งขันฟุตบอลชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม โรงเรียนวชิราลัย B

                    การแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One อายุไม่เกิน 17 ปี ต้านยาเสพติดเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมที่แข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬาของเยาวชน และให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาทักษะชีวิต

ข่าว / ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5713436 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558