มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาหอพักคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561

14 พฤษภาคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    แจ้งกำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาหอพักคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561
                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแจ้งกำหนดการรับลงทะเบียนนักศึกษาหอพักคณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ และสาขาวิชานาฏศิลป์ ตามรายละเอียดดังนี้
                    วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. / วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. ลงทะเบียนนักศึกษาหอพักและเข้าพัก ณ หอพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

                    วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาหอพัก ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
                    วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. พิธีทำบุญอาคารหอพักนักศึกษา ณ หอพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
                    ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาทั้ง 6 สาขาวิชา ลงทะเบียนนักศึกษาหอพักและเข้าพักตามวันเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการโดยพร้อมเพียงกันเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : admin@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8203271 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558