มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาหอพักคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561

14 พฤษภาคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    แจ้งกำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาหอพักคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561
                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแจ้งกำหนดการรับลงทะเบียนนักศึกษาหอพักคณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ และสาขาวิชานาฏศิลป์ ตามรายละเอียดดังนี้
                    วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. / วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. ลงทะเบียนนักศึกษาหอพักและเข้าพัก ณ หอพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

                    วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาหอพัก ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
                    วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. พิธีทำบุญอาคารหอพักนักศึกษา ณ หอพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
                    ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาทั้ง 6 สาขาวิชา ลงทะเบียนนักศึกษาหอพักและเข้าพักตามวันเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการโดยพร้อมเพียงกันเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
อีเมล์ : saraban@cmru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 8373589 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558