มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

เอกสารเพิ่มเติมการนำชี้สถานที่ โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 พฤษภาคม 2561 โดย สุธีย์ สุกะโต
 

รายละเอียดเพิ่มเติมการนำชี้สถานที่

จ้างออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตามประกาศจ้างออกแบบฯ เลขที่  71/2561  ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 

ในวันที่   18  พฤษภาคม  2561

--------------------------------

 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มีประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตามประกาศจ้างออกแบบฯ เลขที่  71/2561  ลงวันที่ 26 เมษายน 2561  ในวันที่ 18  พฤษภาคม  2561  และคณะกรรมการฯ ได้นำชี้สถานที่ออกแบบก่อสร้างฯ ในวันที่  18 พฤษภาคม 2561 ไปแล้วนั้น

เนื่องจากมีผู้สอบถามรายละเอียดประกาศจ้างออกแบบฯ และรายละเอียดแนวคิดและขอบเขตการออกแบบเบื้องต้น  ดังนั้น  เพื่อให้ผู้เสนองานทุกรายออกแบบเป็นไปด้วยความถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานควรจัดทำเป็นเอกสารชี้แจงให้ผู้รับเอกสารทุกรายทราบ ดังนี้

1.    กลุ่มมนุษยศาสตร์  ส่วนห้องพักอาจารย์ ข้อ 5.2(2) ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้

1.1   ห้องพักอาจารย์ภาษาไทย สำหรับผู้ใช้งาน 30 คน จำนวน 2 ห้อง  แก้ไขเป็น สำหรับผู้ใช้งานห้องละ 15 คน จำนวน 2 ห้อง

1.2   ห้องพักอาจารย์ภาษาตะวันตก สำหรับผู้ใช้งาน 46 คน จำนวน 2 ห้อง แก้ไขเป็น สำหรับผู้ใช้งานห้องละ 23 คน จำนวน 2 ห้อง

1.3   ห้องพักอาจารย์ภาษาตะวันออก สำหรับผู้ใช้งาน 60 คน จำนวน 3 ห้อง แก้ไขเป็น สำหรับผู้ใช้งานห้องละ 20 คน จำนวน 3 ห้อง

2.    ห้องเรียนและรายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศจ้างฯ และแนวคิดและขอบเขตการออกแบบแนบท้ายประกาศฯ ทุกประการ

3.    ให้ผู้ยื่นซองเสนองานแนบหนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศฯ (กรอกรายละเอียดพร้อมประทับตราให้ครบถ้วน) พร้อมกับซองใบเสนองานส่วนที่ 2  ตามแบบหนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศฯ แนบท้ายประกาศประกวดราคาฯ ข้อ 1.9

 

ลงชื่อ..............................................ผู้นำชี้สถานที่

    (อาจารย์ ดร.ณัฏฐพร  จักรวิเชียร)

 

ลงชื่อ..............................................ผู้นำชี้สถานที่

          (นายเกษตร  ทาอินต๊ะ)


ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5713444 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558