มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผลการพิจารณายื่นซองเสนองานจ้างออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1 มิถุนายน 2561 โดย นภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์
 

ตราครุฑ

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณายื่นซองเสนองานจ้างออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

--------------------------

 

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามประกาศ เลขที่ 71/2561 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 และตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1555/2561 สั่ง ณ วันที่ 18 เมษายน 2561 ไปแล้วนั้น จากการยื่นซองเสนองาน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 11.30 น. ปรากฏว่า มีผู้มายื่นซอง จำนวน 5 ราย ดังนี้

1.       บริษัท แอคซิสกรุ๊ป จำกัด

2.      บริษัท พีเอ็ม ดีไซน์ จำกัด

3.      บริษัท ชาร์โคล ดีไซน์ จำกัด

4.      บริษัท แผลงฤทธิ์ จำกัด

5.      บริษัท เสาเอกสถาปนิก จำกัด

มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งรายละเอียดและข้อเสนอต่าง ๆ ของผู้เสนองานทั้ง 5 รายแล้ว ปรากฏว่า ผู้เสนองานทั้ง 5 ราย เป็นผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศจ้างออกแบบฯ ทุกประการ

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้ผู้ยื่นซองเสนองานทั้ง 5 ราย เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น และให้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการฯ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 7 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

 

                             ประกาศ ณ วันที่ 1  มิถุนายน พ.ศ.2561

 

 

                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล)

                                      รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 6074413 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558