มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ตารางการให้บริการระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561

20 มิถุนายน 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 

ตารางรถรับส่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง การให้บริการระบบขนส่งมวลชนสำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561

                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ให้จัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ทุกสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร และภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั่งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป และมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีระบบขนส่งเพื่อบริการแก่นักศึกษา เพื่อเดินทางระหว่างพื้นที่เวียงบัว อำเภอเมืองเชียงใหม่ กับพื้นที่ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม นั้น

                    ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน และการให้บริการระบบขนส่งมวลชนสำหรับนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) และ (2) ประกอบกับมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2547 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงกำหนดการให้บริการระบบขนส่งมวลชนสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

                    1. ตารางให้บริการเดินรถรับส่งนักศึกษาระหว่างพื้นที่เวียงบัว อำเภอเมืองเชียงใหม่ กับพื้นที่ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม ให้เป็นไปตามตารางท้ายประกาศฉบับนี้

                    2. กำหนดจุดให้บริการจอดรถรับส่งนักศึกษา ดังนี้

                            2.1 พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมืองเชียงใหม่ บริเวณประตูทางด้านทิศเหนือหรือโดมกีฬาถนนช้างเผือก

                            2.2 พื้นที่ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม บริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร์ และภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                    3. กำหนดอัตราค่าโดยสาร จำนวน 20 บาท/คน/เที่ยว โดยจัดจำหน่ายตั๋วโดยสารในรูปแบบคูปองและให้ใช้คูปองแทนเงินสดเท่านั้น

                    4. นักศึกษาสามารถติดต่อซื้อคูปองได้ที่ร้านค้า CMRU SHOP หรือ จุดบริการจอดรถรับส่ง

                    ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561


                    และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน และการให้บริการระบบขนส่งมวลชนสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการขยายการจัดการศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) และ (2) ประกอบกับมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2547 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงกำหนดการให้บริการระบบขนส่งมวลชนสำหรับอาจารย์และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

                    1. ตารางการให้บริการเดินรถรับส่งบุคลากรระหว่างพื้นที่เวียงบัว อำเภอเมืองเชียงใหม่กับศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม ให้เป็นไปตามตารางแนบท้ายประกาศฉบับนี้

                    2. กำหนดจุดให้บริการจอดรถรับส่งอาจารย์และบุคลากร ดังนี้

                            2.1 พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมืองเชียงใหม่ บริเวณศาลาร่มฉัตร (ข้างสำนักทะเบียนและประมวลผล)

                            2.2 พื้นที่ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม บริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร์ และภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                    ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561

ดาวน์โหลดตารางเดินรถรับส่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                                            เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 7362186 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558